W dół!

1. Niniejszy regulamin dotyczy sali zabaw HappyLand w Tuchowie przy ulicy Zielonej 20.
2. Korzystanie z usług sali zabaw HappyLand jest równoznaczne:

 1. a) z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu i ich akceptacją.
 2. b) ze zgodą na:
  1. – przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie na potrzeby prowadzenia dokumentacji sali zabaw HappyLand Tuchów,
  2. – umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka / podopiecznego zarejestrowanych podczas zabawy i uroczystości zorganizowanych przez salę zabaw HappyLand Tuchów w celu informacji i promocji sali zabaw HappyLand,
  3. – umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecka / podopiecznego na stronie internetowej np. Google, Instagram, Facebook i w innych mediach w celu informacji i promocji sali zabaw HappyLand.

3. Sala zabaw HappyLand jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat.
4. Wstęp oraz przebywanie na terenie sali zabaw HappyLand wiąże się z opłatami określonymi w cenniku sali zabaw.
5. Opiekunowie wraz z dziećmi do 12 miesiąca życia posiadają możliwość wstępu bez ponoszenia kosztów.
6. Przed wejściem na salę zabaw, opiekun zobowiązuje się na kupno biletu dla dziecka.
7. Przed wejściem na salę zabaw, należy pozostawić obuwie oraz ubrania wierzchnie w szatni.
8. Po wykupieniu biletu umożliwiającego wejście na salę zabaw, dziecko otrzymuje kwit z numerkiem, umożliwiającym późniejszą identyfikacje. Kwit nie może zostać zgubiony!
10. Na czas zabawy uczestnicy zobowiązują się ściągnąć biżuterię ( łańcuszki, kolczyki, pierścionki, zegarki ), okulary oraz inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
11. Zasady dotyczące obuwia obowiązującego na sali zabaw HappyLand:

 1. a) Opiekunowie zobowiązani są do nałożenia okrycia na obuwie lub zdjęcia obuwia przed wejściem na salę zabaw celem zachowania czystości i higieny.
 2. b) Dzieci bawią się w skarpetkach lub stopkach. Dzieci nie mogą wchodzić na salę zabaw na bosaka lub w pantofelkach.

12. Kwit ( o którym mowa w podpunkcie 8 niniejszego regulaminu ) należy zachować do końca zabawy. Kwit należy okazać pracownikowi sali zabaw HappyLand, który na jego podstawie dokona identyfikacji oraz naliczy ewentualną dopłatę.

 1. * Nie zwracamy pieniędzy za zakupione i niewykorzystane bilety.
 2. ** Każde rozpoczęte 15 minut skutkuje naliczaniem dopłaty w wysokości 2,50zł.
 3. *** W przypadku gdy kwit zostanie zgubiony na opiekuna uczestnika zabawy zostaje nałożona opłata w wysokości 30zł.

13. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą opiekunowie.

 1. a) Opiekunem dziecka może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. b) Dzieci poniżej szóstego roku życia korzystają z toalety w obecności opiekuna.
 3. c) Dzieci bawią się pod ścisłą opieką opiekuna.
 4. d) Pozostawienie przez opiekuna samodzielnie dziecka jest czynione na własną odpowiedzialność opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza oraz podpisanie pisemnej akceptacji regulaminu sali zabaw HappyLand.
 5. * Opiekun pozostawiający dziecko pod opiekę personelu HappyLand zobowiązany jest do pozostawienia numeru kontaktowego oraz dostępności pod podanym wcześniej numerem na czas pobytu dziecka na terenie sali zabaw HappyLand.
 6. ** W przypadku odmowy opiekun jest zobowiązany zabrać dziecko z terenu sali zabaw HappyLand.

14. Możliwe jest pozostawienie dziecka ( powyżej trzeciego roku życia ) pod opieką personelu wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu oraz podpisaniu odpowiedniego oświadczenia.

 1. a) W przypadku dużej liczby dzieci przebywających na terenie sali zabaw HappyLand, osoba upoważniona może odmówić możliwości pozostawienia dziecka pod opieką personelu.

15. Opiekunowie zobowiązani są do ówczesnego poinformowania osób upoważnionych o schorzeniach lub niepełnosprawnościach dziecka( np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp. ).

 1. a) Zabrania się przebywania osób będących nosicielami chorób zakaźnych oraz infekcji wirusowych lub bakteryjnych na sali zabaw HappyLand. Personel ma prawo odmówić przyjęcia na salę zabaw dziecka będącego w trakcie choroby.

16. Właściciel oraz pracownicy sali zabaw nie zapewniają opieki dzieciom pozostawionym na terenie sali zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica.

 1. * W przypadku pozostawienia dziecka w sali zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik sali zabaw HappyLand poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

17. Zabrania się wnoszenia własnego wiktu na teren sali zabaw HappyLand ( wyjątek stanowią butelki ze smoczkiem dla maluszków ). Napoje oraz jedzenie zakupione w sali zabaw HappyLand mogą zostać spożyte wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – ze względów bezpieczeństwa.
18. Na terenie sali zabaw HappyLand obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów ( w tym e-papierosów ) oraz innych używek. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających wykazujące zachowanie agresywne, niestosowne bądź zakłócające spokój dzieci, nie będą wpuszczane na teren sali zabaw HappyLand.
19. Na teren sali zabaw HappyLand zabrania się wprowadzania zwierząt.
20. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w na terenie sali zabaw HappyLand i w szatni.

 1. * Prosimy o pozostawienie osobistych, wartościowych przedmiotów u przedstawicieli personelu sali zabaw HappyLand lub zachować je przy sobie.

21. Na terenie sali zabaw HappyLand zabrania się nagrywania, fotografowania bez wcześniejszej zgody personelu sali zabaw HappyLand.

22. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie.

 1. * Wszelkie szkody lub zniszczenia wyrządzone w trakcie zabawy prosimy zgłaszać obsłudze sali zabaw HappyLand.

23. ZABRANIA SIĘ:

 1. a) biegania na terenie sali zabaw HappyLand,
 2. b) popychania innych dzieci,
 3. c) spożywania jedzenia bądź picia napojów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 4. d) żucia gum w trakcie zabawy,
 5. e) wyrzucania piłeczek z basenu,
 6. f) wspinania się po zewnętrznej części konstrukcji co może skutkować upadkiem,
 7. g) korzystania z urządzeń sali zabaw HappyLand niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 8. h) niszczenia elementów wystroju sali zabaw oraz zabawek,
 9. i) wnoszenia na salę zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych oraz tych, o których mowa w podpunkcie 10 niniejszego regulaminu,
 10. j) wynoszenia zabawek będących własnością sali zabaw HappyLand bądź przynoszenia własnych na teren sali zabaw,
 11. k) wspinania na konstrukcje przez opiekunów.
 12. l) używania zjeżdżalni niezgodnie z jej przeznaczeniem ( np. zjeżdżając głową w dół ).
 13. m) używania wyposażenia sali zabaw HappyLand niezgodnie z jej przeznaczeniem.

24. Niestosowanie się do zasad regulaminu sali zabaw HappyLand może skutkować przedwczesnym zakończeniem zabawy.
25. Czas zabawy dzieci kontrolują rodzice lub opiekunowie. W przypadku przekroczenia limitu czasowego następuje dopłata zgodna z cennikiem.
26. Roszczenia zgłoszone po opuszczeniu sali zabaw HappyLand zostaną uznane za powstałe poza terenem sali zabaw, właściciele oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

 1. * Wszelkie urazy dzieci zaistniałe w trakcie zabawy na terenie sali zabaw HappyLand prosimy kierować do obsługi sali.

27. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabawy na terenie sali zabaw znajduje się monitoring. Nagrania mogą być udostępniane rodzicom / opiekunom w przypadku sytuacji spornych bądź mogą zostać wykorzystane jako materiał dowodowy.

 1. * Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na monitorowanie wizerunku dziecka podczas zabawy.

28. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali zabaw HappyLand. W takim przypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

29. Ewentualne trudności nie ujęte w niniejszym regulaminie należy skontaktować z obsługą sali zabaw HappyLand.